Aviso legal

Información

En cumplimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, poñemos no seu coñecemento os seguintes datos da empresa:

Razón Social: Daniel Otero Fernández, 45905126R

Obxecto

O presente documento ten por obxecto regular o uso desta páxina web (en diante denominado como Web) que O Cotiño pon a disposición do público na seguinte URL: https://ocotino.es

A utilización do Web por un terceiro atribúelle a condición de Usuario e, supón a aceptación plena do Usuario de todas e cada unha das Condicións que se incorporan no presente Aviso Legal. O Cotiño pode ofrecer a través do Web, servizos que poderán someterse a unhas condicións particulares sobre as cales se informará ao Usuario en cada servizo concreto.

O Cotiño comprométese a velar pola exactitude e actualidade do contido do sitio web. Sen prexuízo da asunción deste compromiso, O Cotiño non está en posición de ofrecer, nin ofrece garantía respecto a a exactitude da información de calquera tipo recollida no sitio web e que por erro ou omisión sexa incorrecta ou puidese quedar anticuada. Co obxectivo de minimizar os inconvenientes ocasionados por posibles erros recoméndase a utilización destes como orientativos.

A fin de facilitar aos usuarios os dereitos que teñen recoñecidos legalmente, estes poderán contactar coa empresa a través de correo na seguinte dirección: Rúa da Raiña 4 baixo 15704 - Santiago de Compostela ou a través do seguinte correo electrónico

Uso correcto do sitio web

O Usuario comprométese a utilizar o Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, o presente Aviso Legal, os bos hábitos e a orde pública. Do mesmo xeito o Usuario obrígase a non utilizar o Web ou os servizos que se presten a través do mesmo con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar o Web ou os seus servizos ou impedir un normal desfrute do Web por outros Usuarios.

Así mesmo, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen na Web do Usuario comprométese a utilizar o Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, o presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Do mesmo xeito o Usuario obrígase a non utilizar o Web ou os servizos que se presten a través del con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar o Web ou os seus servizos ou impedir un normal goce do Web por outros Usuarios.

Así mesmo, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen na web https://ocotino.es

O Usuario comprométese a non obstaculizar o acceso doutros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales O Cotiño presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos devanditos sistemas.

O Usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, miniaplicacións, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de O Cotiño ou de terceiros.

O Usuario comprométese a non obter informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabacións, software e en xeral, calquera clase de material accesible a través do Web ou dos servizos ofrecidos no mesmo.

Propiedade intelectual

Todos os contidos do Web, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva de O Cotiño e, con carácter enunciativo, que non limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, ilustracións, fotografías, e demais elementos que aparecen na Web.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contido no Web están protexidos pola Lei.

O Cotiño non concede ningún tipo de licenza ou autorización de uso persoal ao Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa súa Web e os servizos ofrecidos na mesma.

Por iso, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas dos elementos indicados nos apartados anteriores constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de O Cotiño ou do titular dos mesmos.

Réxime de responsabilidade

Responsabilidade polo Uso do Web O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar ou causarse pola utilización do Web, quedando O Cotiño, exonerado de calquera clase de responsabilidade que se puidese derivar polas accións do Usuario. O Usuario é o único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra O Cotiño baseada na utilización polo Usuario do Web. No seu caso, o Usuario asumirá cantos gastos, custos e indemnizacións sexan irrogados a O Cotiño con motivo de tales reclamacións ou accións legais.

Responsabilidade por enlaces: O Cotiño declina toda responsabilidade respecto a a información que se ache fose do Web xa que a función dos links que aparecen é unicamente a de informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto. O Cotiño exonérase de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales ligazóns, do resultado obtido a través de devanditas ligazóns, da veracidade e licitud do contido ou información á que se pode acceder así como dos prexuízos que poida sufrir en virtude da información atopada na web enlazada.

Pólitica de datos persoais

A través de formularios: Sen prexuízo do previsto no indicado en cada un dos formularios da Web, cando o Usuario facilite os seus datos de carácter persoal nalgún dos formularios do Web, está a autorizar expresamente a O Cotiño ao tratamento automatizado dos seus Datos Persoais para as finalidades que nos mesmos indíquense.

O Cotiño incorporará os datos facilitados polo Usuario no ficheiro titularidade da empresa correspondente debidamente comunicado á Axencia de Protección de Datos. O Cotiño non cederá ou comunicará a terceiros alleos a O Cotiño, os datos solicitados a non ser que o Usuario dese o seu consentimento. O Usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante o envío dunha carta con acuse de recibo, ao domicilio indicado no presente “Aviso Legal”. O usuario será o único responsable por mor do enchemento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. Advírtese ao Usuario que esta Web utiliza cookies. Os cookies son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario e que nos permiten coñecer a seguinte información: A data e hora da última vez que o usuario visitou a nosa web. O deseño de contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita ao noso web. Elementos de seguridade que intervén en lle control de acceso ás áreas restrinxidas

O Usuario ten a opción de impedir a xeración de cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa Navegador. Os currículos remitidos por esta vía enténdense autorizados polo usuario para a súa xestión coas seguintes características:

“En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle de que os seus datos forman parte dun ficheiro titularidade de O Cotiño, co obxecto de formar parte de actuais ou futuros procesos de selección, proxectos de emprego, subvencións e formación. O Cotiño, queda autorizada mediante o presente documento á cesión dos datos persoais ao Servizo Canario de Emprego ou outras administracións ou entidades co obxecto de solicitar subvencións, proxectos de emprego, selección, formación e comunicación Así mesmo comunicámoslle que calquera cambio que efectúe nos seus datos persoais deberánolos transmitir co obxecto de manter actualizados os nosos arquivos. Se desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a: Rúa dá Raiña 4 baixo 15704 - Santiago de Compostela indicando no sobre “Protección de datos””.

Lexislación aplicable

Calquera controversia xurdida da interpretación ou execución do presente Aviso Legal interpretarase baixo a lexislación española.

Así mesmo, O Cotiño e o Usuario, con renuncia a calquera outro foro, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio da empresa.

Usamos cookies para mellorar a túa experiencia na web. Clica AQUÍ para máis información.